• Op woensdag 7 februari was de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Zo’n 100 leden waren aanwezig. Dat liet zien dat de betrokkenheid bij onze club groot is. Dit waren de belangrijkste punten uit de vergadering. 

   

  Nieuwe interim-secretaris

  Wim Duyff meldde zich aan als interim-secretaris. Hij zal deze functie het komende jaar bekleden. Tijdens de volgende ALV kan er officieel gestemd worden op een nieuwe secretaris.

   

  Kunstgras

  Het bezwaar vanuit de buurt aangaande de aanvraag voor kunstgras met lichtmasten op het hoofdveld is verworpen. Dit betekent dat er een kunstgrasveld met lichten komt op het hoofdveld. De club gaat te zijner tijd in gesprek met de buurt over de invulling van de planning van het veld.

   

  Toelichting HJO

  Hoofd Jeugdopleiding Joeri Volkers heeft aangegeven aan het einde van het seizoen de club te verlaten. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en in overleg wordt er bekeken hoe de komende maanden ingevuld gaan worden.

   

  Technische commissie 

  De HJO-functie komt te vervallen. De club zal een andere structuur aanhouden met meerdere betrokkenen. Vele handen maken licht werk. Er is al een technische commissie samengesteld. Deze zal meer duidelijkheid verschaffen in communicatie, meer structuur aanbrengen in de ontwikkeling en opleiding en één lijn aanhouden qua structuur. Heb jij goede ideeën? Laat het weten en sluit je aan!

   

  Technisch plan

  Mathieu Voorthuizen, Ale van der Zee, Djordi Hopman en Schelto Scheltens ontwikkelen een technisch plan. Zij hebben bij alle trainers een vragenlijst uitgezet naar hun wensen en behoeften om van daaruit richting een plan te werken.

  De komende periode zullen zij gesprekken hebben met trainers en ideeën doorspreken. Er zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de behoeften van teamleiders voor een eventuele opleiding. 

   

  Samenwerking met Sportservice Amsterdam

  Team Sportservice Amsterdam werkt aan een gezonde, vitale en sociale samenleving waarin sport en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend is en een gezonde leefstijl de standaard. Deze gemeente-organisatie gaat de club helpen met het opzetten van de organisatiestructuur. 

   

  Kantine

  Het verpachten van de kantine is afgelopen jaar niet gelopen zoals gepland. Er was geen kvk-inschrijving, waardoor er niet officieel verpacht kon worden. Net voor de ALV heeft Moes een kvk-inschrijving kunnen overhandigen. 

  Het voorstel was om de verpachting door Mustapha Karisi en Ali Harhour te laten doen, waarbij een proeftijd van 3 maanden wordt aangegaan. In deze periode zullen bepaalde certificaten gehaald moeten worden (hygiene, veiligheid). De overgrote meerderheid van de aanwezigen stemde voor. 

  Moes en Ali hebben begeleiding en ondersteuning nodig bij de administratie vanhun onderneming. Wil je helpen? Meld je aan!

  De kantine wordt pin only.

   

  Voorstellen stuurgroep 

  Djordi Hopman introduceerde de stuurgroep. Deze bestaat uit leden (met name uit 35+1 zaterdag) die meer betrokken willen zijn bij het bestuur om hen te ondersteunen. De stuurgroep bestaat uit: Djordi Hopman, Dennis van IJsselmuiden, Mano van de Blom, Bart Poot, Mathieu Voorthuizen, Martin van Bakel en Youssef Oul-Hadj. David van Moppes is ondersteunend aanwezig.

   

  Financiën

  De club heeft het afgelopen jaar een verlies gemaakt van 5.000 euro. De contributie-inning is sinds dit jaar uitbesteed.

  De kascommissie heeft een controle gedaan op de jaarstukken. En waren een aantal opmerkingen/aanbevelingen: 

  • De volgende ALV graag weer in November houden

  • Verbeter de interne communicatie

  • Zorg dat je regelmatig een nieuwsbrief onder de leden verspreid

  • Kascommissie heeft onvoldoende zicht gehad op de administratie van de pachters

  • Laat externe contracten (huur van de kantine / kleedkamers) opstellen door een advocaat/notariskantoor

  Iedereen was akkoord voor wat betreft het fiscale gedeelte voor de nieuwe regelgeving en contracten van de kantine.

  Rolf Mulder zal terugtreden uit de kascommissie en werd met een bloemetje bedankt voor zijn inzet. De kas-commissie zou graag een nieuw 3e lid hebben. Iets voor jou? Meld je dan aan! 

   

  Missie en visie 

  Bart Poot vertelde over de missie en visie van de club. Om vooruit te gaan met de club is het belangrijk dat we als één vereniging met de neuzen dezelfde kant op staan en gaan. In de kragen van de shirts staat heel mooi “Wij zijn de Volewijckers”. Dit betekent voor ieder lid waarschijnlijk iets anders. Daar moet structuur inkomen.

  De stuurgroep en het bestuur hielden een aantal brainstormsessies en hebben een enquête verspreid onder de leden over welke waarden men belangrijk vindt voor de club. Er zijn 159 vragenlijsten ingevuld. Meer dan 80% kan zich vinden in deze punten:

  • Plezier

  • Sportiviteit

  • Jeugd

  • Ontwikkeling

  • Verbinding

  Ook geven de leden aan dat ‘Prestatie’ een waarde is die bij de Volewijckers past. Deze wordt daarom ook meegenomen n de visie van de club.

   

  De missie is de stip op de horizon waar we met elkaar naartoe werken. De missie is nu als volgt geformuleerd: in 2035 is ASC de Volewijckers dé buurtclub van Amsterdam Noord waar jong en oud met plezier voetballen, ontmoeten en verbinden. 

  84% van de respondenten op de enquête is het hiermee eens. Deze missie zal dan ook breed uitgedragen worden binnen de club.

   

  Vrijwilligers

  De missie en visie van de vereniging vallen of staan met de inzet van vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is dan ook een hele belangrijke pijler voor komende jaren.

  Dit vrijwilligersbeleid zet in op:

  • Vergroten van leden- en ouderbetrokkenheid

  • Verplichting tot actieve deelname binnen onze vereniging 

  • Inzet van onze senioren en jeugdleden

  • Kies-je-klusdag

  Vanuit de zaal komen enkele ideeën:

  • Een financieel stimuleringssysteem 

  • Contributie verhogen en terugverdienen door middel van vrijwilligerstaken.

  • Meer begeleiding voor teamleiders en ouders

   

  Vertrouwenspersoon

  Er moet een vertrouwenspersoon aangesteld worden. Ali meldt zich hiervoor aan.